Všeobecné podmínky vztahující se k přihlášce dítěte na příměstský tábor/kroužek

Přihláškou se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře/kroužku.
Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
Provozovatel – Jan Vávra, IČ 093 12 960, adresa Nedabyle 83, Nedabyle 370 06 (dále jen provozovatel)

Od této smlouvy (přihláška) je možné odstoupit bez udání důvodu do 30 dnů před začátkem akce, na kterou je dítě přihlášeno. Zrušení musí být provedeno písemně na adresu all-sportscamp@seznam.cz. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy mimo tuto vyhrazenou lhůtu, budou uplatněny storno poplatky (viz dále).

V případě získání nároku na vrácení finančních prostředků za uhrazenou přihlášku, budou finance vráceny na váš účet nejpozději do 31 kalendářních dnů.

Účastníkem tábora/kroužku je každé dítě, které bylo řádně přihlášeno a jehož poplatek za účast byl uhrazen podle pokynů provozovatele. Pokud jsou děti mladší 18 let, jsou zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za dodržování dohodnutých smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a stává se platným v okamžiku, kdy zákonný zástupce přihlásí účastníka na příměstský tábor/kroužek a provede platbu v souladu s pokyny provozovatele.

Účastník tábora/kroužku je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny instruktorů, zejména pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví všech účastníků. Účastník je povinen vyhýbat se chování, které by mohlo ublížit ostatním účastníkům příměstského tábora/kroužku. V případě nepřiměřených kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek.

Zákonný zástupce má povinnost před nástupem dítěte na příměstský tábor/kroužek ho seznámit s platnými pravidly, zejména s následujícími body:

 • Dítě nesmí opustit bez souhlasu instruktorů objekt či prostory. Dítě dle pokynu instruktorů nesmí chodit na určitá místa a nesmí se vzdalovat od skupiny.
 • Dítě musí respektovat pokyny instruktorů.
 • Pokud nastanou zdravotní problémy, musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit instruktorovi. Užívání jakýchkoliv léků je zakázáno bez souhlasu instruktora.
 • Dítě by mělo dodržovat zásady slušného chování.
 • Pokud dojde k náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit instruktora.

Nedoporučuje se, aby dítě s sebou mělo drahou elektroniku nebo jiné cennosti. Provozovatel nenese odpovědnost za jejich případnou ztrátu.

Podmínkou účasti je vyplněná přihláška a uhrazení příměstského tábora/kroužku do data uvedeného v e-mailu.

Před začátkem tábora/kroužku je nutné informovat instruktora o všech zdravotních problémech, které by mohly ovlivnit účast na aktivitách.

Na začátku musí být dítě přivedeno na místo konání zákonným zástupcem případně jiným doprovodem. V následujících dnech může dítě přicházet na tábor nebo odcházet z něj samo, pokud předloží dokument potvrzující, že má povolení přicházet/odcházet samo. Provozovatel nebere zodpovědnost za dítě, dokud není předáno instruktorovi.

Zákonný zástupce (nebo samotné dítě, pokud je samo) musí každý den informovat instruktora o příchodu a odchodu dítěte z příměstského tábora.

 

Zákonný zástupce potvrzuje registrací dítěte a úhradou tábora/kroužku, že seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi. Také je povinen poučit své dítě o významu dodržování těchto podmínek a o možných důsledcích porušení.

 

Storno podmínky (příměstské tábory)

 • 30 a více dní před začátkem vracíme 100 % z celkové ceny tábora.
 • 14-29 dní před začátkem vracíme 75 % z částky tábora a slevový kupón v hodnotě 15% celkové částky zrušeného tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu vracíme 75%.
 • 5-13 dní před začátkem vracíme 50 % z částky tábora a slevový kupón v hodnotě 15% celkové částky zrušeného tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu vracíme 25% z částky a slevový kupón v hodnotě 15% celkové částky zrušeného tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz.
 • 4 a méně dní před začátkem vracíme 25 % z částky tábora a slevový kupón v hodnotě 15% celkové částky zrušeného tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu nabízíme pouze slevový kupón v hodnotě 15% celkové částky zrušeného tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz.
 • Pokud dítě onemocní/zraní se v průběhu tábora, můžeme Vám nabídnout slevový kupón v hodnotě 15% z neodchozené části tábora na další nákup na www.all-sportscamp.cz.

    Kupóny jsou platné pro následující sezónu příslušného roku. 

 

 Jak postupovat při žádosti o vrácení peněz

Při nároku vrácení peněz nebo kupónů za neodchozené dny, je potřeba postupovat podle následujících pokynů (peníze a kupóny zasíláme na žádost, nikoli automaticky).

Žádost o vrácení zasílejte na all-sportscamp@seznam.cz

Do předmětu uveďte: STORNO/NEMOC

Do textu emailu uveďte:

 • termín/termíny, za které žádáte vrácení peněz
 • v případě nároku na vrácení peněz číslo účtu, z kterého byla platba provedena
 • v případě nemoci/úrazu lékařskou zprávu – potvrzení od lékaře

Děkujeme, že dodržujete výše uvedený postup při žádosti o refundaci.

Peníze vracíme do 10 pracovních dnů od schválení žádosti.